MODELCông suấtĐộng cơĐầu PhátBảng Điều KhiểnThương HiệuCatalogueThuyết Minh Kỹ Thuật
MKW-20BS20/22KVA4M06G20/5N20G4 / TAL-A40-FDSE6020BAUDOUINPDFPDF
MKW-25BS25/27KVA4M06G25/5S0L2-M / TAL-A40-GDSE6020BAUDOUINPDFPDF
MKW-32BS32/35KVA4M06G35/5S1L2-K / TAL-A42-EDSE6020BAUDOUINPDFPDF
MKW-40BS40/44KVA4M06G44/5S1L2-K / TAL-A42-GDSE6020BAUDOUINPDFPDF
MKW-45BS45/50KVA4M06G50/5S1L2-N / TAL-A42-GDSE6020BAUDOUINPDFPDF
MKW-50BS50/55KVA4M06G55/5S1L2-Y / TAL-A42-GDSE6020BAUDOUINPDFPDF
MKW-65BS65/70KVA4M10G70/5S1L2-Y / TAL-A44-CDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-80BS80/88KVA4M10G88/5UCI224G / TAL-A44-CDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-100BS100/110KVA4M11G110/5e2UCI274C / TAL-A44-DDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-135BS135/150KVA6M11G150/5UCI274E / TAL-A44-HDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-150BS150/165KVA6M11G165/5UCI274E / TAL-A44-JDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-200BS200/220KVA6M16G220/5UCI274H / TAL-A46-BDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-230BS230/250KVA6M16G250/5UCDI274K / TAL-A46-DDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-250BS250/275KVA6M16G275/5UCDI274K / TAL-A46-DDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-288BS288/320KVA6M16G300/5S4L1D-D / TAL-A46-FDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-310BS310/340KVA6M16G350/5S4L1D-D / TAL-A46-FDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-320BS320/350KVA6M16G350/5HCI444E / TAL-A46-HDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-365BS365/400KVA6M21G400/5S4L1D-E / TAL-A46-HDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-400BS400/440KVA6M21G440/5S4L1D-F / TAL-A473-ADSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-450BS450/500KVA6M21G500/5S4L1D-G / TAL-A473-BDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-500BS500/550KVA6M21G550/5HCI544D / TAL-A473-CDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-600BS600/660KVA8M21G660/5HCI544E / TAL-A473-EDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-650BS650/715KVA6M33G715/5HCI544F / TAL-A473-FDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-680BS680/750KVA6M33G750/5HCI634G / TAL-A49-BDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-750BS750/825KVA6M33G825/5HCI634G / TAL-A49-BDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-815BS815/900KVA12M26G900/5HCI634H / TAL-A49-DDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-900BS900/1000KVA12M26G1000/5HCI634H / TAL-A49-DDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-1010BS1010/1110KVA12M26G1100/5HCI634J / TAL-A49-EDSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-1150BS1150/1250KVA12M33G1250/5HCI634K / LSA 50.2 M6DSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-1250BS1250/1400KVA12M33G1400/5PI734B / LSA 50.2 L7DSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-1375BS1375/1500KVA12M33G1500/5PI734B / LSA 50.2 L8DSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-1500BS1500/1650KVA12M33G1650/5PI734C / LSA 50.2 L8DSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-1750BS1750/1900KVA16M33G1900/5S7L1D-E / LSA 52.3 S5DSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-1830BS1830/2000KVA16M33G2000/5PI734E / LSA 52.3 S6DSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-2000BS2000/2250KVA16M33G2250/5PI734F / LSA 52.3 S7DSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-2250BS2250/2500KVA20M33G2500/5PI734H / LSA 52.3 L9DSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-2300BS2300/2550KVA12M55G2550/5PI734H / LSA 52.3 L9DSE7320BAUDOUINPDFPDF
MKW-2500BL2500/2750KVA12M55G2750/5LSA 52.3 L12DSE7320BAUDOUINPDFPDF
**hangupdate**