MODELCông suấtĐộng cơĐầu PhátBảng Điều KhiểnThương HiệuCatalogueThuyết Minh Kỹ Thuật
MKW-20CS20/22KVA4B3.9-G11PI144D / TAL-A40-FDSE6020CumminsPDFPDF
MKW-25CS25/28KVA4B3.9 G1PI144E / TAL-A40-GDSE6020CumminsPDFPDF
MKW-32CS32/35KVA4B3.9-G12PI144H / TAL-A42-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-40CS40/44KVA4BT3.9-G1PI144H / TAL-A42-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-50CS50/55KVA4BTA3.9-G2UCI224D / TAL-A42-GDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-60CS60/66KVA4BTA3.9-G2UCI224E / TAL-A42-HDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-80CS80/88KVA4BTA3.9-G11UCI224G / TAL-A44-CDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-100CS100/110KVA6BT5.9 G1UCI274C / TAL-A44-DDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-105CS105/115KVA6BT5.9-G2UCI274D / TAL-A44-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-115CS115/127KVA6BTA5.9-G2UCI274D / TAL-A44-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-125CS125/138KVA6BTA5.9-G2UCI274D / TAL-A44-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-135CS135/150KVA6BTAA5.9-G2UCI274E / TAL-A44-HDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-150CS150/165KVA6BTAA5.9-G12UCI274E / TAL-A44-JDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-180CS180/200KVAQSB6.7-G4UCI274G / TAL-A44-LDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-200CS200/220KVA6CTAA8.3-G2UCI274H / TAL-A44-MDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-225CS225/250KVAQSL8.9-G3UCDI274J / TAL-A46-CDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-250CS250/275KVA6LTAA8.9-G2UCDI274K / TAL-A46-DDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-270CS270/300KVA6LTAA9.5-G3HCI444D / TAL-A46-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-313CS313/344KVA6LTAA9.5-G1TAL-A46-FDSE6120CumminsPDFPDF
MKW-320CS320/352KVA6LTAA9.5-G1HCI444E / TAL-A46-GDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-360CS360/396KVAQSZ13-G6HCI444FS / TAL-A46-HDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-388CS388/426KVA6ZTAA13-G3HCI444F / TAL-A473-ADSE7320CumminsPDFPDF
MKW-400CL400/440KVAQSNT-G3TAL-A473-ADSE7320CumminsPDF
MKW-400CS400/440KVAQSZ13-G7HCI444F / TAL-A473-ADSE7320CumminsPDFPDF
MKW-400CS400/440KVAQSNT-G3HCI444FDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-440CS440/484KVA6ZTAA13-G2HCI544C / TAL-A473-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-450CS450/495KVA6ZTAA13-G4HCI544C / TAL-A473-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-500CS500/550KVAQSZ13-G3HCI544C / TAL-A473-CDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-525CS525/630KVAKTAA19-G5HCI544D / TAL-A473-DDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-575CS575/650KVAKTAA19-G6HCI544E / TAL-A473-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-588CS588/650KVAQSK19-G6HCI544E / TAL-A473-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-625CS625/688KVAKTAA19-G6AHCI544FS / TAL-A473-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-650CS650/715KVAQSK19-G4HCI544F / TAL-A473-FDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-688CS688/750KVAQSK19-G11HCI634G / TAL-A49-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-713CS713/788KVAKTA38-G1HCI634G / TAL-A49-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-750CS750/825KVAKTA38-G2HCI634G / TAL-A49-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-800CS800/888KVAKTA38-G2BHCI634G / TAL-A49-CDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-910CS910/1000KVAKTA38-G2AHCI634H / TAL-A49-DDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1000CS1000/1100KVAKTA38-G5HCI634J / TAL-A49-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1135CS1135/1250KVAKTA38-G9LVI634G / LSA 50.2 M6DSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1250CS1250/1375KVAKTA50-G3LVI634G / LSA 50.2 M6DSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1375CS1375/1550KVAKTA50-G8PI734C / LSA 50.2 L8DSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1500CS1500/1650KVAKTA50-GS8PI734C / LSA 50.2 L8DSE7320CumminsPDFPDF
MODELCông suấtĐộng cơĐầu PhátBảng Điều KhiểnThương HiệuCatalogueThuyết Minh Kỹ Thuật
MKW-20CS20/22KVA4B3.9-G11PI144D / TAL-A40-FDSE6020CumminsPDFPDF
MKW-25CS25/28KVA4B3.9 G1PI144E / TAL-A40-GDSE6020CumminsPDFPDF
MKW-32CS32/35KVA4B3.9-G12PI144H / TAL-A42-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-40CS40/44KVA4BT3.9-G1PI144H / TAL-A42-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-50CS50/55KVA4BTA3.9-G2UCI224D / TAL-A42-GDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-60CS60/66KVA4BTA3.9-G2UCI224E / TAL-A42-HDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-80CS80/88KVA4BTA3.9-G11UCI224G / TAL-A44-CDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-100CS100/110KVA6BT5.9 G1UCI274C / TAL-A44-DDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-105CS105/115KVA6BT5.9-G2UCI274D / TAL-A44-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-115CS115/127KVA6BTA5.9-G2UCI274D / TAL-A44-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-125CS125/138KVA6BTA5.9-G2UCI274D / TAL-A44-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-135CS135/150KVA6BTAA5.9-G2UCI274E / TAL-A44-HDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-150CS150/165KVA6BTAA5.9-G12UCI274E / TAL-A44-JDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-180CS180/200KVAQSB6.7-G4UCI274G / TAL-A44-LDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-200CS200/220KVA6CTAA8.3-G2UCI274H / TAL-A44-MDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-225CS225/250KVAQSL8.9-G3UCDI274J / TAL-A46-CDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-250CS250/275KVA6LTAA8.9-G2UCDI274K / TAL-A46-DDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-270CS270/300KVA6LTAA9.5-G3HCI444D / TAL-A46-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-313CS313/344KVA6LTAA9.5-G1TAL-A46-FDSE6120CumminsPDFPDF
MKW-320CS320/352KVA6LTAA9.5-G1HCI444E / TAL-A46-GDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-360CS360/396KVAQSZ13-G6HCI444FS / TAL-A46-HDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-388CS388/426KVA6ZTAA13-G3HCI444F / TAL-A473-ADSE7320CumminsPDFPDF
MKW-400CL400/440KVAQSNT-G3TAL-A473-ADSE7320CumminsPDF
MKW-400CS400/440KVAQSZ13-G7HCI444F / TAL-A473-ADSE7320CumminsPDFPDF
MKW-400CS400/440KVAQSNT-G3HCI444FDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-440CS440/484KVA6ZTAA13-G2HCI544C / TAL-A473-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-450CS450/495KVA6ZTAA13-G4HCI544C / TAL-A473-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-500CS500/550KVAQSZ13-G3HCI544C / TAL-A473-CDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-525CS525/630KVAKTAA19-G5HCI544D / TAL-A473-DDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-575CS575/650KVAKTAA19-G6HCI544E / TAL-A473-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-588CS588/650KVAQSK19-G6HCI544E / TAL-A473-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-625CS625/688KVAKTAA19-G6AHCI544FS / TAL-A473-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-650CS650/715KVAQSK19-G4HCI544F / TAL-A473-FDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-688CS688/750KVAQSK19-G11HCI634G / TAL-A49-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-713CS713/788KVAKTA38-G1HCI634G / TAL-A49-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-750CS750/825KVAKTA38-G2HCI634G / TAL-A49-BDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-800CS800/888KVAKTA38-G2BHCI634G / TAL-A49-CDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-910CS910/1000KVAKTA38-G2AHCI634H / TAL-A49-DDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1000CS1000/1100KVAKTA38-G5HCI634J / TAL-A49-EDSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1135CS1135/1250KVAKTA38-G9LVI634G / LSA 50.2 M6DSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1250CS1250/1375KVAKTA50-G3LVI634G / LSA 50.2 M6DSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1375CS1375/1550KVAKTA50-G8PI734C / LSA 50.2 L8DSE7320CumminsPDFPDF
MKW-1500CS1500/1650KVAKTA50-GS8PI734C / LSA 50.2 L8DSE7320CumminsPDFPDF
**hangupdate**