MODELCông suấtĐộng cơĐầu PhátBảng Điều KhiểnThương HiệuCatalogueThuyết Minh Kỹ Thuật
C7.5D5P7.5/8.25 kVAX1.3TAA-G1PI044DPS0600CUMMINSPDFPDF
C10D5P10/11 kVAX1.3TAA-G1PI044EPS0600CUMMINSPDFPDF
C15D5P15/16.5 kVAX1.3TAA-G1PT044GPS0600CUMMINSPDFPDF
C20D5P20/22 kVAX1.3TAA-G7S0L2M1PS0600CUMMINSPDFPDF
C25D5P25/27.5 kVAX2.7T-G1S0L2-M1PS0600CUMMINSPDFPDF
C30D5P30/33 kVAX2.7TAA-G2SOL2-P1PS0600CUMMINSPDFPDF
C35D5P35/38.5 kVAX2.7TAA-G7S1L2J1PS0600CUMMINSPDFPDF
C40D5P40/44 kVAX2.7TAA-G8S1L2K1PS0600CUMMINSPDFPDF
C50D5P50/55 kVA4BTAA3.3-G11S2L1D-D4PS0600CUMMINSPDFPDF
C62.5D5P62.5/68.75 kVA4BTAA3.3-G11S2L1D-E4PS0600CUMMINSPDFPDF
C82.5D5P82.5/90.75 kVA4BTAA3.9-G4S2L1D-G4PS0600CUMMINSPDFPDF
C100D5P100/110 kVA6BTAA5.9-G13S3L1D-C41PS0600CUMMINSPDFPDF
C125D5P125/137.5 kVA6BTAA5.9-G13S3L1D-D41PS0600CUMMINSPDFPDF
C140D5P140/154 kVAQSB5.9-G1S3L1D-EPS0602CUMMINSPDFPDF
C160D5P160/176 kVAQSB5.9-G2S3L1D-FPS0602CUMMINSPDFPDF
C180D5P180/198 kVAQSB6.7-G14S3L1D-GPS0602CUMMINSPDFPDF
C200D5P200/220 kVAQSB6.7-G15S3L1D-HPS0602CUMMINSPDFPDF
C225D5P225/250 kVAQSB6.7-G16S3L1D-KPS0602CUMMINSPDFPDF
C250D5P250/275 kVA6L8.9TAA-G4S3L1D-KPS0600CUMMINSPDFPDF
C275D5P275/303 kVAQSL9-G16HCI444DPS0602CUMMINSPDFPDF
C300D5P300/330 kVAQSL9-G15HCI444DPS0602CUMMINSPDFPDF
C320D5P320/352 kVAQSL9-G15HCI444DPS0602CUMMINSPDFPDF
C380D5P380/418 kVAQSN14-G2HCI444EPS0602CUMMINSPDFPDF
C400D5P400/440 kVAQSN14-G2HCI444FPS0602CUMMINSPDFPDF
C500D5P500/550 kVAKTAA19-G10HCI544DPS0601CUMMINSPDFPDF
C600D5P600/660 kVAKTAA19-G12HCI544EPC3.3CUMMINSPDFPDF
C625D5P625/687.5 kVAKTAA19-G13HCI544EPC3.3CUMMINSPDFPDF
C650D5P650/715 kVAQSK19-G7HCI544FPC1.2CUMMINSPDFPDF
C750D5P750/825 kVAKTA38-G12HCI634WPS0601CUMMINSPDFPDF
C810D5P810/891 kVAKTA38-G12HCI634VPS0601CUMMINSPDFPDF
C910D5P910/1000 kVAKTA38-G17HCI634VPS0601CUMMINSPDFPDF
C1010D5P1010/1111 kVAKTA38-G5HCI634YPS0601CUMMINSPDFPDF
C1250D5P1250/1375 kVAKTA50-G3HCI634ZPC3.3CUMMINSPDFPDF
C1500D5P1500/1650 kVAKTA50-G8-IS7L1D-C4PC3.3CUMMINSPDFPDF
C1800D5P1800/1980 kVAKTA50-G22S7L1D-G4PC3.3CUMMINSPDFPDF
C2000D5P ( QSK60-G4 )2000/2200 kVAQSK60-G4S7L1D-G4PC3.3CUMMINSPDFPDF
C2000D5P2000/2200 kVAKTA50-G21S7L1D-G4PC3.3CUMMINSPDFPDF
C2250D5P2250/2475 kVAQSK60-G8S7L1D-H4PC3.3CUMMINSPDFPDF
**hangupdate**